บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

      GBIZ COATING เปิดให้บริการงานซ่อมบำรุงโครงสร้างอาคาร งานเสริมความแข็งแรงของอาคาร งานซ่อมซีเมนต์แตกร้าว และงาน COATING พื้นอาคาร กันซึมหลังคา กันซึมดาดฟ้าอาคาร งาน COATING ท่อและถัง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า
15 ปี ผ่านการทำงานให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย

Modern business center in hongkong

 

Quality Service

True Professionals

Privacy Guaranteed

Unique Ideas

วิสัยทัศน์

     เป็นผู้นำครบวงจรด้านงานซ่อมบำรุงโครงสร้างอาคาร และงาน COATING ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม เลือกสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

พันธกิจ

– ค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้ได้จริงมา เพื่อตอบโจทย์การ
แก้ไขปัญหาที่ได้รบมอบหมายให้ตรงจุด
– คัดเลือกระบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อส่งมอบให้
กับลูกค้า
– ให้ความรู้และคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีพันธ์ในงาน
ซ่อมแซมที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงานมาให้
บริการแก่ลูกค้า โดยพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานสากล
– คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพ การรักษาสภาวะ
แวดล้อม และลดมลภาวะในการทำงาน
– มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นำประสบการณ์ที่มีมา
ปรับใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มขอบเขตการแก้ไขปัญหา
– เป็นผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาในสายงานซ่อมบำรุงอาคารเฉพาะ
ด้านและมุ่งเน้น เฉพาะงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
– ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการไม่ละทิ้งงานและ
อยู่เคียงข้างลูกค้าเมื่อประสบปัญหา